Trang chủ Khoa học Quét laser, thủ đô “Vương Quốc Rắn” 1.300 tuổi hiện ra giữa rừng